Ostatnio przeglądane
Aktualności
BHP na budowie – o czym musimy pamiętać?

BHP na budowie – o czym musimy pamiętać?

Bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie mają ogromne znaczenie, ponieważ istnieje wiele czynników, które stanowią istotne zagrożenie dla życia i zdrowia. W celu ochrony należy opracować, a następnie przestrzegać odpowiednich procedur, związanych z noszeniem odpowiedniej odzieży roboczej, elementów odblaskowych oraz innego wyposażenia wskazanego w instrukcji.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo na budowie?

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na niemal wszystkich osobach związanych z budową. Zaczynając już od inwestora, aż po pracowników wykonujących poszczególne prace. Do obowiązków inwestora należy zapewnienie projektu budowlanego, kierownictwa budowy oraz opracowanie planu BIOZ. Natomiast kierownik odpowiada za:

  • koordynację robót budowlanych oraz ich poszczególnych etapów,
  • koordynację działań zapewniających przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach BHP,
  • wprowadzanie zmian w planie BIOZ w związku z postępem prac budowlanych.

Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad BHP ciąży także na pracownikach, którzy muszą:

  • brać udział w szkoleniach BHP oraz znać związane z nimi przepisy,
  • stosować się do poleceń przełożonych,
  • stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, jak odzież robocza odblaskowa,
  • niezwłocznie zawiadamiać innych pracowników o zagrożeniu życia lub zdrowia.

Oznacza to, że każda osoba na placu budowy odpowiada za bezpieczeństwo pracy.

Czym jest plan BIOZ?

Plan BIOZ sporządza się w przypadku robot budowlanych, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych, a zatrudnionych będzie przy nich minimum 20 pracowników,
  • pracochłonność prac wyniesie co najmniej 500 osobodni,
  • wykonywany będzie jeden z rodzajów robót niebezpiecznych.

Stworzenie planu BIOZ pozwala wykryć zagrożenia dla bezpieczeństwa w miejscu pracy, co przekłada się na ich zapobieganie na etapie realizacji inwestycji. W ten sposób można zarządzać ryzykiem zawodowym oraz zwiększać skuteczność ochrony życia i zdrowia pracowników. Przy pracy nad planem powinni brać udział wszyscy podwykonawcy. Dzięki temu możliwe jest opracowanie dokładniejszych procedur, które chronić będą poszczególne grupy pracowników. Na przykład w przypadku spawaczy konieczne jest stosowanie ubrania spawalniczego, chroniącego przed oddziaływaniem procesu spawania na organizm.

Trudne warunki pracy na budowie

Aby zminimalizować niebezpieczeństwo pracy na budowie, stosuje się różne rozwiązania. Największą skuteczność zapewniają środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej. W szczególności można wymienić tutaj odpowiednią odzież roboczą odblaskową, która jest dużo wytrzymalsza od standardowych ubrań. W ten sposób zapobiegać można przypadkowym skaleczeniom oraz ranom.

Przy pracach specjalnych, przy których występują dodatkowe ryzyka, stosuje się specjalną odzież roboczą. U spawaczy będzie to ubranie spawalnicze, przy pracach na wysokości – uprzęże, natomiast u osób pracujących przy gazie stroje elektrostatyczne, które zapobiegają powstawaniu przypadkowej iskry. Wszystkie takie stroje robocze muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające zwiększony poziom ochronności w pożądanym zakresie.